Karahi

Rs 750

Karahi

Mutton Brain Masala
Rs 2000

Karahi

Mutton Karahi (Full)

Rs 1000

Karahi

Mutton Karahi (Half)
Rs 2100

Karahi

Mutton White Karahi (Full)

Rs 1050

Karahi

Mutton White Karahi (Half)
Rs 1300

Karahi

Chicken Karahi (Full)

Rs 650

Karahi

Chicken Karahi (Half)
Rs 1300

Karahi

Chicken White Karahi (Full)

Rs 650

Karahi

Chicken White Karahi (Half)
Rs 1500

Karahi

Chicken Reshmi Handi (Full)
Boneless (White)

Rs 750

Karahi

Chicken Reshmi Handi (Half)
Boneless (White)